МОЗ: Проект програми "Здоров'я 2020: український вибір" PDF Друк
Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту Закону України
 "Про затвердження Загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020: український вимір" (далі - проект Закону України).
 

Здоров'я є непересічною цінністю,  становить ключовий аспект національної безпеки.
У відповідь на нові виклики та загрози країни Європейського регіону ВООЗ розробили нову європейську політику "Здоров'я - 2020" як стратегічну платформу.


В Україні, як і в більшості європейських країн, поширеність хронічних неінфекційних захворювань є пріоритетною проблемою громадського здоров'я.

Проект Закону України розроблено відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, та з метою вдосконалення підходів до охорони громадського здоров'я в Україні.

Проект Закону України, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України www.moz.gov.ua.

Розроблений проект Програми спрямовано на:
-    профілактику неінфекційних захворювань та формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров'я
-    підвищення ефективності заходів з їх профілактики та формування здорового способу життя
-    оптимізацію організації та фінансування системи охорони здоров'я в межах виконання Загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020: український вимір".

Вибрані тези з проекту Програми.

У ХХІ столітті актуальною проблемою світового рівня є значна поширеність хронічних неінфекційних захворювань. Вирішення проблеми хронічних неінфекційних захворювань, які викликаються не лише біомедичними, а й поведінковими, середовищними, соціальними та економічними чинниками, потребує, перш за все, зміни парадигм у сфері охорони здоров'я.

До хронічних неінфекційних захворювань включають хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хронічні обструктивні хвороби легень, цукровий діабет та інші хвороби. На хронічну патологію страждають до 60 відсотків дорослого та майже 20 відсотків дитячого населення.

ВООЗ закликала врятувати населення Землі від неінфекційних захворювань
 Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Чань заявила, що нездоровий спосіб життя є причиною зростання числа неінфекційних захворювань. Вона привернула увагу до проблеми ожиріння.     
alt

Вирішення проблем громадського здоров'я потребує поліпшення визначальних його детермінант, скорочення поширеності чинників ризику, впровадження сучасних стратегій профілактики та формування здорового способу життя. На це націлюють резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (2011 р.), резолюція 60-ої сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ (2008 р.), низка резолюцій Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я тощо.

У Москві (Російська Федерація) відбулася Перша глобальна міністерська конференція зі здорового способу життя та боротьби з неінфекційними захворюваннями, яка є важливим етапом на шляху проведення міжнародної кампанії щодо зменшення числа онкологічних, серцево-судинних, хронічних захворювань легенів та діабету.

 Захід відбувся згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 64/265 і мав на меті підтримати держави — члени Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у розвитку та зміцненні політики та програм, що пропагують здоровий спосіб життя і сприяють запобіганню неінфекційним захворюванням. Організаторами заходу стали Всесвітня організація охорони здоров’я, Міністерство охорони здоров’я та соціального розвитку Російської Федерації.
 
alt

 За підсумками роботи конференції ухвалено Московську декларацію (http://www.who.int/nmh/events/global_forum_ncd/documents/moscow_declaration_ru.pdf), покликану закласти підвалини для обговорення главами держав і урядів проблеми здорового способу життя та неінфекційних захворювань під час засідання Генеральної Асамблеї ООН високого рівня (вересень 2011 року, Нью-Йорк).     

Загальна смертність населення та смертність від окремих причин в Україні вдвічі перевищує відповідні показники країн Європейського Союзу. Високим є рівень смертності осіб працездатного віку, який у 2-4 рази більший, ніж в економічно розвинених країнах.

Особливе занепокоєння викликає проблема передчасної смертності чоловіків, показник якої у працездатному віці в 3,5 разу вищий відповідного показника серед жіночого населення. Тривалість життя чоловіків в Україні протягом 1991-2010 років збільшилася лише на один рік, на відміну від країн Європейського Союзу, де вона зросла на 5,2 року, в країнах Європейського регіону на 3,6 року. У 2010 році в Україні тривалість життя жінок була на 7,5 року коротша, ніж в середньому у країнах Європейського Союзу, чоловіків - майже на 12 років.

Середня очікувана тривалість життя населення дорівнює 70,3 року, що зумовлює її розрив із середньоєвропейським показником до шести, а з показниками країн ЄС - до 10 років. На відміну від економічно розвинених європейських країн в Україні зберігається від'ємний приріст населення (- 4,4 на 1000), хоча порівняно з попередніми роками його темп вдалося зменшити.

Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення чинників ризику, зокрема тютюнокуріння, зловживання алкоголем і вживання наркотиків, передусім серед осіб молодого віку.
 
alt

Протягом останнього десятиліття в Україні спостерігається позитивна динаміка змін показників первинної інвалідності населення, проте загальна чисельність інвалідів за останні 20 років подвоїлася. На початок 2011 року в країні налічувалося 2,7 млн осіб з інвалідністю, або 6 відсотків загальної чисельності населення. Рівень інвалідності населення суттєво менший за відповідний європейський показник (перевищує 10 відсотків), що, певною мірою, пов'язано з недосконалістю експертизи стійкої втрати працездатності.

Соціально-економічними наслідками несприятливої медико-демографічної ситуації, збільшення загального тягаря хвороб, передчасної смертності населення України є не лише зменшення тривалості років потенційного життя та збільшення величини незворотних втрат унаслідок смерті, а й значні економічні збитки. Зокрема, лише через передчасну смертність населення щороку втрачається приблизно 4 млн років потенційного життя, відповідно обсяг недовиробленого національного продукту становить від 47,9 до 89,1 млрд гривень, причому левова частка втрат зумовлена смертями чоловіків.

Система охорони здоров'я не задовольняє в повному обсязі потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній медичній допомозі.
Розпорошеності ресурсів галузі сприяє одночасне виконання понад 20 загальнодержавних та державних цільових програм у галузі охорони здоров'я. Виконання заходів такої кількості програм не забезпечує їх адекватного фінансування, організацію впровадження та контролю за ефективністю використання ресурсів.
 
alt

Загальновідомо, що профілактика неінфекційних захворювань у 2,7 разу менш затратна, ніж лікування хворих. При цьому здоровий спосіб життя населення у 5 разів ефективніший, ніж лікувально-діагностична діяльність галузі охорони здоров'я, пов'язана із збереженням та зміцненням здоров'я населення.

Оптимізацію системи надання медичної допомоги населенню передбачається здійснити шляхом пріоритетного розвитку первинної та екстреної медичної допомоги, диференціації стаціонарної медичної допомоги, удосконалення системи відновного лікування, паліативної допомоги та медичної реабілітації з переходом від державного фінансування закладів охорони здоров'я до фінансування заходів з надання медичної допомоги населенню, виходячи з його потреб.

У сучасних умовах важливим є потенціал та раціональність в роботі системи охорони здоров'я, який відповідно до політики "Здоров'я - 2020" в Європейському регіоні полягає в тому, щоб покращити показники її функціонування та знизити витрати шляхом збільшення обсягу інвестицій, залучених для здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я та профілактики захворювань, а також підвищити ефективність лікування та реабілітації хворих.
Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом:

•    розроблення та впровадження новітніх технологій мінімізації факторів (чинників) ризику захворювань та створення сприятливого для здоров'я середовища на основі даних наукових досліджень;
•    розроблення стратегії з питань формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров'я та особистої безпеки;
•    оптимізації організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги, спрямованої на розв'язання реальних потреб населення, запровадження солідарного принципу фінансування;
•    підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування;
•    проведення сучасних інноваційних наукових розробок з обов'язковим створенням ефективної системи впровадження їх результатів в практику охорони здоров'я (взаємодія із зворотним зв'язком);
•    проведення наукових досліджень із збереження та зміцнення здоров'я населення, первинної профілактики захворювань, вивчення негативного впливу факторів ризику і соціальних детермінант на здоров'я та шляхів його мінімізації, формування громадської системи охорони здоров'я.

Термін виконання Програми: 2013 - 2020 роки.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

•    збільшити середню очікувану тривалість життя на 2,2 року;
•    стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань на 10 відсотків;
•    стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності осіб працездатного віку на 10 відсотків;
•    стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від дорожньо-транспортних пригод на 20 відсотків
•    стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від самогубств на 8 відсотків;
•    знизити смертність немовлят на 20 відсотків;
•    знизити материнську смертність на 20 відсотків;
•    досягти охоплення базовою вакцинацією дитячого населення до рівня 90 - 95 відсотків;
•    підтвердити статус території, вільної від поліомієліту;
•    досягти тенденції щорічного скорочення поширеності тютюнопаління на 1 відсоток;
•    досягти тенденції щорічного скорочення поширеності зловживання алкоголем на 1 відсоток;
•    досягти зниження частки осіб з надмірною масою тіла та ожирінням на 8 відсотків;
•    стабілізувати та досягти тенденції до скорочення частоти абортів серед підлітків 15-17 років на _ відсотків;
•    знизити на 7 відсотків рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед населення працездатного віку) шляхом запобігання ускладненням неінфекційних захворювань серед населення;
•    скоротити розбіжності в показниках забезпеченості областей, регіонів, міського та сільського населення лікарями, середнім медичним персоналом на 10 відсотків;
•    знизити на 25 відсотків рівень госпіталізації у заклади охорони здоров'я;
•    досягти середнього строку доїзду бригади швидкої медичної допомоги до пацієнта у місті до 10 хвилин, у сільській місцевості - до 20 хвилин;
•    забезпечити скорочення готівкових платежів у загальних витратах на охорону здоров'я на 10 відсотків;
•    забезпечити щорічне збільшення відрахувань від ВВП на охорону здоров'я на 0,5 відсотку.

Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним за виконання Програми.
Джерелом фінансування є державний та місцеві бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Для реалізації заходів Програми рекомендується залучати міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги.

Місцевим органам самоврядування слід розробити та затвердити в бюджети з 2013 року заходи Програми та максимально залучити кошти фінансових організацій та інформаційну підтримку товариств, організацій та засобів масової інформації на території місцезнаходження.


У додатку Завдання та заходи йдеться про наступне:

Розділ І. Забезпечити зміцнення здоров'я населення через поєднання зусиль держави, бізнес-структур, громадянського суспільства в питаннях охорони здоров'я

Опрацювати можливі шляхи впровадження роботодавцями, державними та місцевими органами влади економічних стимулів для громадян щодо збереження здоров'я
Розробити пропозиції щодо заходів, спрямованих на посилення відповідальності місцевих органів влади та територіальних громад за стан здоров’я та охорону здоров’я .
Опрацювати  можливі шляхи законодавчого врегулювання відповідальності пацієнта за стан особистого здоров’я і здоров’я своєї родини та підготувати проект відповідного законодавчого акта
 
alt

Вперше закріплені наміри держави як контролювати органи влади, так і стимулювати відповідальність громадян за свій стан здоров’я.

Здійснювати моніторинг рівня задоволеності населення якістю та доступністю медичного обслуговування шляхом опитування різних груп населення  та розробити заходи щодо їх поліпшення

Розробити нормативно-правові акти та пропозиції щодо внесення  відповідних змін  до чинних документів щодо вдосконалення нормативного регулювання вимог професійної етики медичних працівників, підстав і процедури притягнення до відповідальності за її порушення, а також  спрямованих на оновлення форм, методів мотивації, стимулювання та заохочення медичних працівників

Розробити пропозиції з удосконалення законодавства відповідно до положень та керівних принципів Глобальної стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо скорочення шкідливого вживання алкоголю та тютюну.

На сторінці Львівського онкологічного центру – матеріал про День без тютюну
http://cancer.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=83%3A31-&catid=9%3A2011-06-05-18-14-34&Itemid=30&lang=uk
  
Зменшення рівня курців в Україні в звязку з антитютюновими заходами.

alt alt  

Створити систему безперервного медико-гігієнічного навчання

Привести нормативно-правову базу у сфері питного  водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу з урахуванням національних особливостей, у тому числі в частині посилення відповідальності за перевищення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти.

Впровадити стратегію профілактики і моніторингу рівня фізичного здоров'я населення у діяльність закладів охорони здоров'я шляхом включення питань санітарної просвіти і оздоровлення в стандарти надання медичної допомоги, створення організаційно-методичного забезпечення діяльності центрів здоров’я та закладів первинної медико-санітарної допомоги, розвитку шкіл здоров’я за основними чинниками ризику, врахування обсягів профілактичної роботи в системі атестації та моделі оплати праці лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою закладів первинної медико-санітарної допомоги.
Заходи щодо санітарної просвіти мають особливо важливе місце в боротьбі з онкологічними захворюваннями, оскільки зачіпають не лише первинну профілактику (зменшення куріння, уникання канцерогенів – азбесту в побуті та на виробництві, анілінових фарб, важких металів, нездорового харчування; але й вчасного обстеження, профілактичних медичних оглядів, застосування скринінгових методів обстежень).

Здійснювати заходи щодо підвищення ефективності первинної профілактики цукрового діабету, серцево-судинних, онкологічних та інших захворювань шляхом активного інформування населення про небезпеку розвитку хронічних неінфекційних хвороб та їх ускладнень

Впровадити соціальну рекламу різних аспектів здорового способу життя в засобах масової інформації, у тому числі щодо боротьби зі шкідливими звичками, посилення ролі сім’ї для здоров’я родини, формування навичок здорового способу життя, роз’яснення важливості профілактичних медичних оглядів, а також висвітлення позитивного досвіду реформування системи медичного обслуговування населення.

Даний абзац необхідно включити в плани роботи районних протиракових комісій та включити до переліку показників на підсумкові наради.

Сприяти проведенню на державному та місцевому рівнях тематичних заходів, інформаційно-пропагандистських кампаній щодо формування здорового способу життя, організації здорового харчування та розвитку фізичної культури, поширенню  серед населення доступних для розуміння інформаційних матеріалів з цих питань.

Залучати до пропаганди здорового способу життя громадські, благодійні організації і роботодавців, авторитетних державних та громадських діячів, відомих спортсменів та ветеранів спорту.

Створити систему мотивування керівників загальноосвітніх закладів до участі в охороні здоров’я і формуванні здорового способу життя учнів та школярів.

Проводити інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров’я вживання тютюнових виробів,  впливу тютюнового диму через засоби масової інформації, Інтернет, наочні інформаційні стенди в закладах охорони здоров'я та освіти, навчальні програми вищих навчальних закладів України.

Розробити і запровадити в практику клінічні настанови, стандарти, клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим на аліментарно обумовлені хронічні неінфекційні захворювання  та з несприйняттям окремих продуктів харчування, включити ці питання в навчальні програми з підготовки працівників охорони здоров’я, освіти та інших спеціалістів.
 
alt

Львівський онкологічний центр розпочав роботу зі створення практичних рекомендацій з питань ПРЕВЕНТИВНОЇ ОНКОЛОГІЇ, зокрема вийшла у світ перша праця на тему профілактики та скринінгу колоректального раку.
З метою підготовки місцевих заходів до впровадження скринінгу колоректального раку просимо звертатися за даними матеріалами в оргметодвідділ ЛДОРЛДЦ

Постійно інформувати населення про принципи здорового харчування, створити відеоролики та рекламні борди і т.д.


Запровадити виробництво молочних продуктів дитячого харчування у сировинних зонах з використанням сучасних технологій

Запровадити сучасні програми статевого виховання в системі дошкільного та шкільного навчання для різних вікових груп, формування у підлітків, молоді сексуальної культури, свідомого ставлення до планування родини та відповідального батьківства

Розділ ІІІ. Охорона довкілля. Створення здорового середовища

Створити єдину систему екологічної освіти, інформації та виховання населення.
Впровадити ефективні методи очищення питної води .
Здійснювати постійний державний санітарно-епідеміологічний нагляд за станом джерел водопостачання.

Провести технічне переоснащення виробничого комплексу через впровадження новітніх технологій, інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, реконструкцію застарілого обладнання.
 
alt

Медична спільнота як найбільш освічена в питаннях впливу екологічних чинників на здоровя людей повинна прикласти максимальні зусилля й тиск на органи самоврядування для забезпечення екологічних стандартів для здорового проживання.
Забезпечити якість і безпеку харчових  продуктів
Впровадити уніфіковану систему гігієнічного контролю за вмістом радіонуклідів, генетично модифікованих інгредієнтів  тощо в харчових продуктах

Організувати рекламу харчових продуктів, що сприяють підвищенню резистентності організму до шкідливого впливу чинників довкілля.
 
alt

Забезпечити постійне отримання населенням фізіологічної кількості йоду з харчовими продуктами.
Введення просвітницьких занять (роль здорового та лікувального харчування) з населенням в активність сімейних лікарів та онкологів із підтримкою ЗМІ та соціальної реклами дасть значний поштовх в превентивних заходах прои атеросклерозу, раку, діабету та інших неінфекційних захворювань.

Розділ ІV. Інвестування в здоров’я людей

Забезпечити рівний доступ усіх жінок до високоякісних профілактичних та лікувально-консультаційних медичних послуг. Створити належні умови для безпечного материнства і пологів  шляхом запровадження профілактичних, лікувально-діагностичних та реабілітаційних технологій, забезпечення довгострокового моніторингу здоров’я жінок з груп ризику з репродуктивного здоров’я, у тому числі на основі інформативних скринінгових програм ранньої діагностики гінекологічних захворювань, ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду, формування мережі перинатальних центрів та медико-генетичних консультацій, запровадження стандартів ведення вагітності, пологів та профілактики перинатального інфікування у вагітних
   
alt    alt

Впровадити систему заходів з підтримки грудного вигодовування дітей відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Підтримка та пропагування грудного вигодовування – це не лише опіка над здоровям малюків, але й потужна профілактика раку грудної залози у жінок.
 
alt

 Підвищити ефективність санітарно-освітньої діяльності з питань репродуктивного здоров’я, створити систему просвітницької роботи для різних статево-вікових і соціальних груп, з розробкою відповідних модульно-інформаційних блоків-мінімумів для дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних закладів освіти, вищих навчальних закладів, щорічно проводити інформаційно-просвітницькі кампанії з питань репродуктивного здоров’я та запобігання небажаній вагітності

Знизити захворюваність дитячого населення та молоді шляхом забезпечення організації виховного та навчального  процесу в дитячих дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах з урахуванням сучасних гігієнічних вимог і запровадження безпечних для здоров’я дітей та молоді освітніх інформаційних технологій, засобів навчання та умов середовища

Удосконалити систему  державного  нагляду   і   громадського контролю  за  додержанням  вимог  законодавства  з  охорони праці, забезпечити координацію роботи органів виконавчої влади, громадських організацій, оптимізувати їх діяльність, впровадити    систему управління  охороною  праці
 
alt

Забезпечити проведення медичного огляду працюючих у галузях економіки, на транспорті і водіїв індивідуальних транспортних засобів, удосконалити порядок встановлення втрати працездатності, проведення медичного огляду та професійного відбору працівників для важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці. Створити умови для відпочинку, проведення реабілітаційних та професійно-прикладних занять у режимі робочого дня, профілактичних фізкультурних та спортивних занять

Удосконалити систему підготовки медичних працівників з проблем професійних захворювань, зокрема, з вивчення впливу пилу на організм працюючого та  профілактики розвитку захворювань органів дихання.

Профілактика пневмоконіозів та раку легенів чітко пов’язана із захистом працівників від пилу робочої зони, азбесту та тютюнопаління на роботі. Освіченість працівників у питаннях профілактики захворювань легень – запорука зниження вказаних хворіб.

Покращити охорону здоров’я людей похилого віку

Розробити політику та стратегію, спрямовану на профілактику захворювань літніх людей
 
alt

Усувати прояви соціальної та економічної нерівності за віковою ознакою для забезпечення рівного доступу людей похилого віку до послуг з охорони здоров’я

Забезпечити збереження максимального функціонального потенціалу впродовж усього життя.

Старечі люди – це наші батьки та родичі, які частіше за інших захворюють на рак та серцево-судинні хвороби.
Ми б мали більше піклуватися про їх здоровя – регулярно приводити  їх для медичних перевірок та використовувати прості скринінгові обстеження (на рак травного тракту, грудної залози, рак шкіри та ін).

Вдосконалити проведення  інформаційної та санітарно-просвітницької роботи шляхом збільшення доступу населення до інформації з проблем імунопрофілактики, у тому числі видання і поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, проведення кампаній соціальної мобілізації населення, включення питань імунопрофілактики населення до програм гігієнічного навчання та виховання населення


Розділ V. Удосконалення медичної допомоги населенню та профілактики неінфекційних захворювань

Удосконалити організаційні засади надання …  онкологічної допомоги на основі створення онкологічних кабінетів, міжрегіональних онкологічних центрів; гематологічної допомоги шляхом створення діагностично-лікувальних гематологічних центрів, референтних лабораторій.
Важлива співпраця онкокабінетів з районними спеціалістами та лабораторіями
Удосконалити організаційні засади надання гастроентерологічної допомоги, запровадження ефективної моделі системи диспансеризації; створення центрів персоніфікованої медичної допомоги…
 
alt  alt 

У Львівській області гастроентерологічна допомога надається з певними прогалинами, що вимальовується в картині значної занедбаності раку шлунку.
Як піднімалося на Колеії ГУОЗ ЛОДА на базі ЛДОРЛДЦ восени 2011 року (http://cancer.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=32%3A2011-11-29-11-01-01&catid=16%3A2011-11-26-16-08-19&Itemid=4&lang=uk) ендоскопічна служба Львівської області не має належного забезпечення для проведення біопсій шлунку, що призводить до непоправної шкоди пацієнтам у вигляді помилкових діагнозів та затримки початку спеціального лікування раку шлунку.

З метою покращення ситуації Колегія рекомендувала впровадження скринінгу раку травного тракту сучасними імунохімічними тестами на приховану кров – Cito-FOB-Transferrin. (Деталі – див працю О.Тріль «Погляд на колоректальний рак»).

Забезпечити покращення якості медичної допомоги населенню шляхом запровадження сучасних клінічних настанов, медичних стандартів, клінічних протоколів її надання
Запровадити  сучасні клінічні настанови, медичні стандарти, клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим онкологічні та гематологічні, ендокринні захворювання (цукровий діабет, хвороби щитоподібної залози, йоддефіцитні стани),  хронічні обструктивні хвороби легень, гепатити та імунодефіцити, хвороби органів травлення, паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами і обмеженим прогнозом життя.


Здійснювати моніторинг захворюваності населення на артеріальну гіпертензію, інфаркт міокарда, мозковий інсульт, онкологічні та гематологічні захворювання, інші хронічні неінфекційні хвороби, впровадити скринінгові програми для раннього виявлення передпухлинних захворювань, злоякісних новоутворень.
Скринінгові програми для впровадження та розвитку в регіоні обслуговування: цитологічний скринінг патології шийки матки, пальпаторний та мамографічний скринінг раку грудної залози,  Cito-FOB-Transferrin у раку шлунку та колоректальному раку, PSA для раку простати.

Запровадити ефективні моделі диспансерного спостереження за хворими на хронічні неінфекційні захворювання та особами з факторами ризику їх розвитку

Запровадити в медичну практику персоніфіковані підходи до оцінки ризику виникнення неінфекційних захворювань, їх профілактики, діагностики та лікування.
Забезпечити проведення диспансерного спостереження за хворими з підвищеним ризиком онкологічних та гематологічних захворювань, хворих на передпухлинні, онкологічні та гематологічні захворювання, хронічні обструктивні хвороби легень, хвороби органів травлення тощо.

Розділ VI.  Розвиток системи надання медичної допомоги

Запровадити механізми мотивації працівників охорони здоров’я до інтенсифікації та підвищення якості роботи шляхом оптимізації оплати праці медичного персоналу, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи.

Забезпечити організацію проведення диспансеризації населення відповідно до вимог чинного законодавства та опрацювати питання щодо розробки та впровадження нових ефективних підходів і методів її здійснення.
 
alt

Впровадити сучасні системи раннього виявлення, лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, злоякісних новоутворень, цукрового діабету і захворювань органів дихання, диспансерного нагляду за групами підвищеного ризику.
 
Сформувати модель надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, оптимізувати її, впровадити механізми керованого надання пацієнтам спеціалізованої медичної допомоги за направленнями лікаря загальної практики/сімейного лікаря (дільничного лікаря), удосконалити систему оплати праці медичних працівників первинної ланки, впровадити медичні стандарти, засновані на принципах доказової медицини,  забезпечити інформаційну підтримку розвитку сімейної медицини.

Удосконалити організацію надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги шляхом створення мережі спеціалізованих центрів з надання високоспеціалізованої медичної допомоги та консультативно-діагностичних центрів.


Скерування онкологічних хворих до непрофільних неонкологічних стаціонарів слід вважати за свідоме надання шкоди пацієнтам.

Забезпечити розвиток паліативної та хоспісної допомоги

Впровадити уніфіковані технології надання паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами і обмеженим прогнозом життя та їх рідним шляхом розробки і затвердження клінічних протоколів і стандартів її надання, впровадження уніфікованих технологій надання паліативної та хоспісної допомоги у термінальних стадіях захворювань на різних рівнях, у різних закладах паліативної та хоспісної допомоги системи охорони здоров’я і соціального захисту населення

Покращити доступність та якість надання паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами і обмеженим прогнозом життя та їх рідним, включаючи онкологічних та геріатричних хворих, створення мережі хоспісів, відділень паліативної та хоспісної медицини, лікарень медико-соціальної допомоги та сестринського догляду, організації виїзних бригад паліативної та хоспісної допомоги для надання допомоги паліативним хворим вдома, вдосконалення матеріально-технічної бази стаціонарних закладів і виїзних бригад паліативної та хоспісної допомоги згідно з затвердженими табелями оснащення

Удосконалити ендоскопічну службу
Оптимізувати структуру ендоскопічної служби, її нормативно-правову базу, розробити та впровадити стандарти контролю якості ендоскопії, клінічні настанови за основними напрямами роботи служби.
Дотримання канонів ендоскопічного обстеження та обов’язкового морфологічного підтвердження діагнозу необхідні в роботі ендоскопічної служби. Розуміння ролі ендоскопії з боку головних лікарів лікарень зніме проблему забезпечення біопсійними маніпуляторами та організації швидкої доставки біопсійного матеріалу в гістологічні лабораторії.

 Удосконалити сучасну прижиттєву патогістологічну діагностику захворювань
Створити  систему регіональних, міжобласних патологоанатомічних діагностичних центрів, вдосконалити інформаційно-методичне забезпечення та розробку організації стандартів патологоанатомічної служби
 
alt

Удосконалити та уніфікувати методи прижиттєвої патогістологічної діагностики на первинному та вторинному рівнях надання медичної допомоги, запровадити сучасні методи прижиттєвої патогістологічної діагностики злоякісних новоутворень для забезпечення спеціалізованого лікування онкологічних та гематологічних хворих, збільшити питому вагу патогістологічних досліджень біологічного матеріалу при ендоскопічних методах діагностики

Удосконалити управління якістю медичної допомоги та стандартизації
Удосконалити розвиток стандартизації медичної допомоги шляхом розробки з урахуванням вимог доказової медицини якісно нових медико-технологічних документів, зокрема адаптованих клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих протоколів медичної допомоги, забезпечити запровадження в практику охорони здоров'я медичних стандартів, створення системи моніторингу індикаторів їх дотримання, розробку локальних протоколів надання медичної допомоги, вдосконалення формулярної системи як складової системи стандартизації медичної допомоги у частині фармакотерапії, створення системи фармацевтичної опіки на долікарському етапі та первинному рівні медичної допомоги

Удосконалити управління якістю медичної допомоги на основі Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року шляхом здійснення моніторингу і проведення соціологічних досліджень серед пацієнтів, медичних працівників та державних службовців щодо якості медичних послуг, впровадження інноваційних технологій медичних втручань з доведеною ефективністю, телемедичних технологій, оптимізації порядку державної акредитації закладів охорони здоров’я та атестації спеціалістів, запровадження індикаторів якості, вдосконалення критеріїв ліцензування медичної практики.
 
alt

 Львівський онкологічний центр в складі 5 найбільших клінічних установ Львівської області взяв участь у створенні мережі телемедичної консультативної системи. Обладнання для телемедицини встановлюється радіологічному, ендоскопічному, хірургічному підрозділах та в операційному блоці ЛДОРЛДЦ.

Розділ VІІ. Стратегічне управління

Створити ефективну систему управління якістю надання медичної допомоги населенню.

Створити державну систему індикаторів та критеріїв  з урахуванням підходів ризик- менеджменту для виконання Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір»

Здійснювати щорічне звітування про виконання програми та оприлюднення результатів у засобах масової інформації, проводити щорічно соціологічні дослідження думки населення, створити національний Інтернет-форум на сайті МОЗ України.
З метою належної підготовки до впровадження Програми вибрано даний період з метою розробки локальних заходів перед поданням локальних бюджетів для затвердження на 2013 рік.

Розділ VІІІ.  Кадрове забезпечення 

Удосконалити систему підготовки медичних працівників шляхом забезпечення підвищення їхньої кваліфікації з урахуванням стандартів надання медичної допомоги при найбільш поширених неінфекційних захворюваннях; удосконалення навчальних планів та програм підготовки спеціалістів.

Серед персоналу необхідно призначити відповідальних за просвітницьку роботу серед персоналу та населення для підвищення рівня кваліфікації медичного персоналу в сфері ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ.

Удосконалити систему кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги шляхом визначення науково обгрунтованої довгострокової потреби у підготовці лікарів загальної практики - сімейних лікарів та створення мережі територіальних тренінгових навчально-практичних центрів загальної практики - сімейної медицини для дистанційної підготовки та безперервного професійного розвитку спеціалістів

Розділ ІХ.  Фінансові ресурси та управління ними

Підвищити ефективність використання видатків на охорону здоров’я, забезпечити цільове і раціональне використання бюджетних коштів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються за бюджетні кошти, оптимізувати оплату праці медичних працівників, зокрема закладів первинного рівня, залежно від якості та обсягу роботи, запровадити стимулюючі доплати для медичних працівників закладів первинного рівня в залежності від якості та обсягу роботи, у тому числі профілактичної

Забезпечити розвиток державно-приватного партнерства у сфері  охорони здоров’я, стимулювати розвиток добровільного медичного страхування

Розділ X. Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та обладнанням закладів охорони здоров'я та громадян пільгових груп населення

Закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для  хворих на онкологічні, ендокринні хвороби, включаючи цукровий діабет, гіпофізарний нанізм; гематолологічні захворювання у тому числі хронічний мієлоїдний лейкоз, гемофілію та інші коагулопатії, лікарські засоби для інгаляційної анестезії.
 
altalt
    
З метою впровадження заходів Програми необхідно переглянути структуру витрат на медчну допомогу та переорієнтувати бюджет на скринінгові технології (щіточки для цитологічного забору з шийки матки, мамо графічні апарати та плівки до них, тести на приховану кров у калі типу Cito-FOB, Cito-FOB-Transferrin).

Розділ ХІ.  Інформаційне забезпечення 

Впровадити Єдину інформаційно-аналітичну систему сфери охорони здоров’я шляхом запровадження систем електронного документообігу, «електронної черги», «електронного рецепту», електронного реєстру пацієнтів, реєстрів закладів охорони здоров’я, медичних та фармацевтичних кадрів, медичних бланків суворого обліку

Забезпечити створення та розвиток національної телемедичної мережі системи охорони здоров'я

Розділ ХІІ.  Розвиток науки у сфері охорони здоров’я та створення ефективної системи впровадження в практику сучасних наукових інноваційних технологій   

Забезпечити проведення наукових досліджень з питань санітарної охорони довкілля, мінімізації впливу негативних чинників довкілля на здоров’я населення; обґрунтування дієвих стратегій, моделей і технологій формування здорового способу життя, охорони, збереження та зміцнення здоров’я матерів, немовлят, дітей та молоді, працюючого населення та людей похилого віку, комплексної профілактики факторів ризику соціально значущих хронічних неінфекційних захворювань, у тому числі аліментарно  зумовлених, покращення якості медичної допомоги різним категоріям хворих, зокрема хворим на  хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хвороби крові, кровотворної та лімфоїдної тканин, ендокринні хвороби, хронічні обструктивні захворювання легень, ревматоїдні, професійні захворювання, гепатити, хвороби органів зору та слуху, травми, включаючи черепно-мозкові, та інші захворювання,  надання медичної допомоги дитячому населенню, у тому числі дітям раннього віку

Забезпечити системний підхід до впровадження в практику сучасних інноваційних технологій.

Забезпечити проведення наукових досліджень з питань наукового супроводу реформування галузі, зокрема пріоритетного розвитку первинного сектору на засадах сімейної медицини, оптимізації екстреної медичної, вторинної та третинної допомоги, а також реабілітаційної, геріатричної, паліативної допомоги, патологоанатомічної служби і служби крові тощо

Створити ефективну систему впровадження в практику сучасних інноваційних технологій, зокрема наукових розробок з питань санітарної охорони довкілля (системи показників оцінки та регулювання небезпеки для здоров’я населення факторів довкілля), мінімізації впливу негативних чинників довкілля на здоров’я населення; формування здорового способу життя, забезпечення раціонального харчування (національних дієтичних рекомендацій та норм фізіологічних потреб населення в енергії та основних харчових речовинах, методичних рекомендацій з харчування хворих на найбільш поширені хронічні неінфекційні захворювання)
 
alt

 Забезпечити впровадження в практику сучасних наукових розробок щодо комплексних заходів з охорони, збереження та зміцнення здоров’я матерів і немовлят, дітей та молоді (методів діагностики, лікування та реабілітації емоційних і поведінкових розладів, технологій реабілітації підлітків із депресивними розладами), працюючого населення та людей похилого віку, комплексної профілактики, діагностики і лікування хронічних неінфекційних захворювань, покращення якості медичної допомоги (схем діагностики і лікування злоякісних хвороб крові, кровотворної та лімфоїдної тканин, індикаторів якості нейрохірургічної допомоги, стандартів (критеріїв) якості трансплантатів), технології створення та розробки нових  плазмозамінних препаратів, гемоконсервантів та ресуспендуючих розчинів, реформування системи охорони здоров’я

Розділ ХІІІ.  Міжнародне співробітництво та партнерство 

Забезпечити виконання завдань, визначених програмними документами Всесвітньої організації охорони здоров’я, зокрема, новою європейською політикою  охорони здоров’я – «Здоров’я -2020», іншими документами, спрямованими на зниження системних ризиків для здоров’я людини, зміцнення потенціалу  служби громадського здоров’я.

Здійснювати реалізацію тактичних завдань у сфері охорони здоров’я шляхом використання міжнародного досвіду, запровадження інструментів  міжнародної  технічної та фінансової допомоги та  розширення міжнародної  співпраці  на двосторонній та багатосторонній основі.